Statistics Masthead Statistics Homepage About the image

Statistics Students

Master's Program

1st Yr, 2nd Yr, BA/MS, 2nd Degree
Email = user at galton.uchicago.edu
First Year
Gulishana Adilijiang Bryan Chang Weilin  Chen Blaine Cole Fuheng Cui
Gulishana Adilijiang
Email: sarah07
Bryan Chang
Email: bchang46
Weilin Chen
Email: chenwl
Blaine Cole
Email: bacole
Fuheng Cui
Email: cuifuheng
Mengxiong Dong Zhengyang Fang Lin Gui Yanqing Gui Seung Ah Ha
Mengxiong Dong
Email: mdong
Zhengyang Fang
Email: zyfang
Lin Gui
Email: glin6
Yanqing Gui
Email: guiy
Seung Ah Ha
Email: saha
Yuqing He Jisung Hwang Yi Jin Jaymo Kim Kyoung Hwan Kook
Yuqing He
Email: yqhe
Jisung Hwang
Email: jeshwang92
Yi Jin
Email: jinyi
Jaymo Kim
Email: jaymokim
Kyoung Hwan Kook
Email: johnkook
Yuhei Koshino Jessica Kunke Ka Kwan Albert Lam Keonmyeong Lee
Yuhei Koshino
Email: ykoshino
Jessica Kunke
Email: jkunke
Ka Kwan Albert Lam
Email: albertlam
Keonmyeong Lee
Email: klee93
Yuhan Li
Email: yuhanli
Jiageng Liu Yi-Hung Liu Yuwei Luo Steven Moen Shinpei Nakamura Sakai
Jiageng Liu
Email: jiagengliu
Yi-Hung Liu
Email: yhliu
Yuwei Luo
Email: yuweiluo
Steven Moen
Email: smoen
Shinpei Nakamura Sakai
Email: snakamura
Bo Wei Ooi Margarita Orlova Weidi Pan Hanyang Peng Rick Presman
Bo Wei Ooi
Email: ooibowei
Margarita Sergeevna Orlova
Email: morlova
Weidi Pan
Email: weidipan
Hanyang Peng
Email: hypeng
Rick Presman
Email: rpresman
Kenneth Ruiter Sawhney Kabir Wonbin Song Adam Sun Xiaoyu Sun
Kenneth Ruiter
Email: kruiter
Kabir Sawhney
Email: ksawhney
Wonbin Song
Email: wonbinsong
Adam Sun
Email: zsun1
Xiaoyu Sun
Email: xiaoyusun
Zhi Rong Tan Patrick Walker Wenjing Xu Shentao Yang JoowooYoo
Zhi Rong Tan
Email: tanzhirong
Patrick Walker
Email: pjwalker
Wenjing Xu
Email: wendyxu
Shentao Yang
Email: shentaoyang
Joowoo Yoo
Email: joeyyoo
Boxin Zhao Yijia Zhao Luyi Zhou Yanfei Zhou Qi Zhu
Boxin Zhao
Email: boxinz
Yijia Zhao
Email: yijia
Luyi Zhou
Email: luyi1226
Yanfei Zhou
Email: zhouy936
Qi Zhu
Email: qizhu
Second Year
Ayman Moawad Juan Mora Yuhui Ni Suchan Park Veena Patel
Ayman Moawad
Email: aymoawad
Juan Mora
Email: moraj
Yuhui Ni
Email: yhni
Suchan Park
Email: sucpark
Veena Patel
Email: veenapatel
Place holder Nicholas Rittler Elysa Strunin Rui Wang Heqing Ye
Gang Qiao
Email:qiaogang
Nicholas Rittler
Email: rittlern
Elysa Strunin
Email: estrunin
Rui Wang
Email: ruiw
Heqing Ye
Email: heqingy
Wen Yuan Yen placeholder placeholder placeholder Place holder
Wen Yuan Yen
Email: wenyuan
       
BA/MS        
Eric Weine placeholder placeholder placeholder placeholder
Eric Weine
Email: ericweine